Auteursarchief: Ben

BELANGRIJKE VERANDERINGEN PRAKTIJK Ben Bongers per 1 januari 2022

                                                                                                                      

Via deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van mijn besluit om vanaf 1 januari 2022 geen rekeningen meer te schrijven voor mijn diensten als Klassiek Homeopaat. In deze nieuwsbrief ga ik hier verder op in.

Door wat er de laatste maanden zichtbaar is geworden rondom het thema ‘Corona’ en dat gezien vanuit het perspectief van onze gezondheidszorg, is mij veel duidelijk geworden aan het systeem waarin wij ons bevinden.

Gezondheidszorg is in mijn ogen niet het terrein waar economisch gewin gemaakt zou moeten worden. Ook niet door zorgverzekeraars, beleggers, investeringsmaatschappijen, enzovoort.

Ziekte en ziek blijvende mensen geven nu rendement en dat zorgt er juist voor dat ziekte blijft voortbestaan zodat eraan verdiend kan worden. En het aantal chronisch zieke mensen stijgt alsmaar.

Binnen het gezondheidssysteem zoals deze nu is ingeregeld ligt de verantwoording buiten de patiënt/cliënt, die het lijdend voorwerp wordt van het gevecht om de centen, en daarmee uiteindelijk aan het kortste eind trekt. En wij als alternatieve gezondheidzorg trekken aan een steeds korter wordend eindje, met meer verplichtingen. Ook volgend jaar worden de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars weer verminderd.

In de behandeling van Corona staan wij, gezien vanuit het (gezondheids)systeem gewoon buitenspel en worden wij daarin niet betrokken in het bieden van onze zorg. Van bovenaf wordt bepaald, zonder of met gepaste drang. Concrete voorstellen vanuit het veld (ook vanuit het reguliere veld) worden niet aanvaard en soms zelfs genegeerd. Het beleid blijft, ondanks alle kritiek, nog steeds met dezelfde centraal bepaalde visie gemaakt worden, met alle gevolgen van dien.

Ik wil hier geen onderdeel meer van uitmaken en heb besloten om het anders te gaan doen.

Hoe ik het precies anders ga doen is mij nog onduidelijk; het zal zich ontvouwen als ik het de tijd en ruimte geef om deze stap te maken. Helder is wel dat ik deze stap ga maken.

Voor mij voelt het goed om het financiële stuk dat verbonden is met gezondheid los te laten. Tegelijk is dat financiële stuk ook de grootste drijfveer van onze economische maatschappij waar onze wereld ‘moeder aarde’ door wordt geplunderd, verontreinigd en steeds verder door uit balans raakt. Deze onbalans bedreigt op haar beurt weer onze gezondheid en voor velen bedreigt het niet alleen hun gezondheid, maar zelfs het snijvlak van hun of ons bestaan, op leven en dood.

Mijn toekomstbeeld ziet er geheel anders uit, in het kort:

Een wereld zonder economisch belang, een wereld waarin we alles met elkaar kunnen en willen delen en dat wat we doen ook duurzaam samen gaat met ‘moeder aarde’. Dat we zorgdragen voor onze naaste en voor ons leefmilieu waarin de hele wereld weer in een soort van blue-zone (link) kan komen, waarin ons bestaan weer waarde en vervulling krijgt en er verruiming komt in ons bewustzijn. Dat we met elkaar een nieuwe fase (tijd) kunnen ontwikkelen waarin consumeren ter compensatie uit de ban is geraakt.

Op korte termijn is het voor mij vooral van belang dat ik me bewust mag blijven dat ik mijn eigen regie heb. Waar gaat mijn aandacht naartoe? En wil ik dat wel of geen aandacht geven? Is er iets anders wat ik wil? Of is er iets dat belangrijk is voor mij? Door dicht bij mezelf te blijven en te voelen, kan ik mij verhouden tot elke stap die ik maak en hier ook de verantwoording voor nemen. Zo heb ik telkens een keuze, bijvoorbeeld wel of geen rekening schrijven, of waar geef ik mijn euro’s aan uit of waar wil ik mijn euro’s aan besteden?

Voor mij is het nu duidelijk dat ik volgend jaar geen rekeningen meer ga schrijven voor mijn diensten als klassiek homeopaat en voor iedereen bereikbaar wil zijn, ook voor de mensen die het nu niet kunnen betalen.

Ik wil u allen vragen, als u voor mij blijft kiezen, om zelf de afweging te maken wat mijn ondersteuning met homeopathie u waard is, en deze waarde dan het liefste contant te betalen.

Waarom contant hoor ik u vragen? Daar ik zie dat het van belang is om de nieuwe fase (tijd) te kunnen verwezenlijken door zoveel mogelijk contant geld in omloop te brengen, en op deze manier minder afhankelijk te worden van de banken.

Het is hoe dan ook mijn wens om tijdelijk (voor hoe lang dan ook) meer met contant geld te betalen, zodat er voorlopig een onderlinge geldstroom kan ontstaan waarmee wij elkaars waarde onderling mee kunnen uitwisselen. Een concrete geldstroom in plaats van het wisselen van digitale getallen.

In mijn toekomstbeeld wordt de waarde bepaald door degene die de vraag heeft gesteld aan een ander. Als ik een vraag (dienst of een goed) stel, dan betaal ik de waarde die het voor mij heeft aan de ander, het liefst contant. Of een deel contant en het andere deel met een tegendienst of een goed waar ik mee kan ruilen. En als ik geen contanten meer heb, dat ik dan een dienst kan verlenen aan diegene die voor mij van waarde is geweest. En als diegene niks nodig heeft, dat ik dan een dienst voor een ander doe met een vergelijkbare waarde. Ook kan ik ruilen met producten of andere zaken die het evenwicht weer brengen in de balans van vragen, geven en ontvangen. We kunnen verder denken dan alleen met geld.

Afwachten is voor mij geen optie meer, maar een doodlopende weg. Ergens ligt een nieuwe weg die ik hiermee een impuls wil geven.

Een ander verschil is, dat ik vanaf 1 januari 2022 kosten die ik maak voor het maken van de middelen (in overleg) vergoed wil hebben, evenals de kosten van het opsturen van de middelen. Een overzicht hiervan komt op de website te staan.

Geld blijft voor nu nog een uitwisselingsmogelijkheid, totdat we met elkaar het omslagpunt bereikt hebben, en we dan ook het geldstuk kunnen los laten door het vertrouwen wat we in elkaar hebben gekregen.

Ik wil u hierbij nu het vertrouwen geven, door geen rekeningen meer te schrijven en mijn toegevoegde waarde aan u over te laten.

Met elke stap vooruit wordt een nieuwe weg afgelegd, stapje voor stapje, en terugkijkend zien we dat we onderweg zijn.

Vanuit respect, broederschap, gelijkheid, eerlijkheid, liefde en vertrouwen; kortweg, bewust zijn van het geheel waar we allemaal een gelijk deel van zijn. Het deel waar we allemaal ook onze verantwoording voor mogen dragen in de keuze die we maken. Ongeacht welke keuze, als deze weloverwogen is en klopt voor die persoon.

Hopelijk komt ooit de tijd dat we alles zonder geld met elkaar kunnen delen en uitwisselen. Zodat we toegevoegde waarde (tijd, moeite en aandacht) aan grondstoffen en diensten mogen voortbrengen, en samen mogen genieten van ons bestaan met elkaar.

Over hoe toekomstige grote vraagstukken opgelost kunnen gaan worden, mogen jonge mensen zich buigen die dit nieuwe bewustzijn al in zich dragen. Om daarmee vorm te geven aan hun toekomst met elkaar: levend in een duurzame harmonie met de wereld als geheel.

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat rekening houdt met de principes van de homeopathie waaronder het gelijksoortigheidsprincipe, individualisatie en dynamiseren of potentiëren van hoge verdunningen.

De richtlijnen werden opgesteld met behulp van de beleidsontwikkelmethode zoals die wordt toegepast door de Franse Gezondheidsraad. Zeven stuurgroepen bestudeerden verschillende aspecten waaronder chirurgie, chemotherapie, targeted therapie, bestraling, hormoontherapie en het nazorgtraject. De bevindingen van deze stuurgroepen werden gepresenteerd aan 50 apothekers, oncologen en chirurgen gespecialiseerd in homeopathische ondersteunde zorg. Na discussie werden behandelpunten aangenomen, aangepast of afgewezen. Vervolgens is een consensusdocument ontwikkeld, als leidraad voor ondersteunende homeopathisch oncologische zorg. Het document is een antwoord op de wens de behandelpraktijk in ondersteunende oncologische zorg te verbeteren.

Homeopathie kan veilig ingezet worden naast reguliere therapie omdat het geen bijwerkingen geeft en er geen interactie is met medicatie. Het is de eerste keer dat dergelijke richtlijnen voor homeopathische zorg zijn opgesteld. De stuurgroep geeft aan dat deze werkmethode voor meerdere gebieden van homeopathische zorg van betekenis zou kunnen zijn.

Meer informatie treft u op www.shisso-info.com.

Bron: VNIG.nl

Gerelateerde artikelen

  • Homeopathie kan welzijn kankerpatiënten verbeteren Homeopathie kan het psychische en emotionele welzijn van kankerpatiënten die…

  • Meer dan helft minder antibiotica gebruik door homeopathie Uit onderzoek onder 518 volwassenen en kinderen met luchtweg infecties blijkt…

  • Onderzoek: Werkzaamheid van hoge verdunningen in de… Homeopathische middelen zijn heel hoog verdunde stoffen van bijvoorbeeld planten…

  • Tips om je gezondheid te verbeteren Je kunt best veel zelf doen om je gezondheid te…

  • Wereld Reuma Dag Op Wereld Reuma Dag, 12 oktober, wordt jaarlijks wereldwijd de…

Wob verzoek voor openheid van zaken omtrent informatie over vaccinatie

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Wob verzoek is Wet Openbaar bestuur.

Dit verzoek kwam via mijn beroepsvereniging binnen om te delen.

Belangrijk voor diegenen die voor de keus van een vaccinatie staan.

Doe er uw voordeel mee.

Ben Bongers

Geachte lezer,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Mijn naam is Door Frankema, en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht
ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Het zal u niet ontgaan zijn dat, sinds eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat
de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, er een mediastorm is losgebarsten.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige
‘discussie’ ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren.
In één zin: zij komen erachter wat er in vaccins zit en maken zich bezorgd over het ontbreken van
veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ een Wob-verzoek
gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat
betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens de wet moet er binnen vier weken
aan dit verzoek worden voldaan.

Een citaat uit de brief:

‘Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen
worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit
ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig.
De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst
van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.’

De brief is meegestuurd met deze mail en wij verzoeken u om hem te verspreiden onder uw
beroepsgroep. De wetenschappelijke onderbouwing van het RVP zou openbaar en gemakkelijk
toegankelijk moeten zijn voor de burger. De bevolking is niet alleen de gebruiker, maar financiert
ook het RVP – en wij hebben recht op de garantie dat het veilig is.

Wij zullen u op de hoogte houden van het antwoord dat we krijgen van het ministerie van VWS en
het RIVM.

Namens het kernteam van de Stichting Vaccinvrij,

Door Frankema

Stichting Vaccinvrij

Tussen de bogen 6

1013 JB Amsterdam

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. minister Hugo de Jonge

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

RIVM

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Wob-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Onderwerp: Wob-verzoek betreffende wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combi-vaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen

Datum 24-08-2018

LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet daalt de vaccinatiegraad. De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren, of ervan overtuigd zijn dat vaccineren niet veilig, niet effectief, en/ of zelfs niet noodzakelijk is.

De algemeen geaccepteerde waarheid van de gevestigde orde in Nederland is dat er wetenschappelijk is bewezen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is. Wij gaan ervan uit dat dit moet kloppen, want anders zouden het ministerie van VWS en het RIVM deze aanname wel tegenspreken en uw voorlichting aanpassen.

Wij nemen aan dat het ministerie van VWS beschikt, of in ieder geval toegang moet hebben tot de wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.

Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om openbaarheid betreffende het wetenschappelijk bewijs waarmee het ministerie van VWS, het RIVM of een andere overheidsinstantie, kan garanderen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is.

Op de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma staat genoemd dat de minister bepaalt welke vaccinaties worden aangeboden. Volgens het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma betreft het de volgende combinaties:

1. DKTP-Hib-HepB – voor baby’s van 6/9 weken, of bij premature geboortes

2. Pneumokokken – voor baby’s van 6/9 weken

3. BMR – Men ACWY – voor baby’s van 14 maanden

4. DTP – BMR – voor 9-jarigen

5. DTP – voor 4-jarigen

6. HPV – voor 12/13 jarigen

7. DKT(P) – voor zwangere vrouwen

Graag ontvangen wij van u de documenten en bij voorkeur het wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de overheid zich ervan heeft kunnen vergewissen dat de bovengenoemde combinatievaccins veilig zijn.

Meer in het bijzonder verzoeken wij u de volgende documenten openbaar te maken en aan ons te verstrekken:

– Alle aan de overheid verstrekte informatie over de veiligheid van de toediening van voornoemde combi-vaccins, waaronder doch niet uitsluitend de informatie die werd verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische bedrijven die de vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– De onderzoeksresultaten van de aan de besluitvorming ten grondslag liggende onderzoeken waaruit zou blijken dat toediening van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën veilig is;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de veiligheid van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de risico’s van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën en de mogelijke bijwerkingen ervan;

– Alle notulen rondom de totstandkoming van de besluiten om voornoemde combi-vaccins in het rijksvaccinatieprogramma op te nemen;

– Alle documenten die zien op het besluitvormingsproces rondom de keuze voor de leveranciers van de betreffende combi-vaccins;

– Alle contracten die gesloten zijn tussen de rijksoverheid en de farmaceutische bedrijven die de betreffende combi-vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– Alle adviezen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voornoemde combinatievaccins

Wij verzoeken u om de bovenstaande documenten, en tevens om per vaccincombinatie aan te geven welke twee documenten het meest relevant zijn om aan ouders te garanderen dat het injecteren van combivaccins veilig is.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat transparantie naar onze mening de enige manier is om de ouders gerust te stellen. Juist het feit dat overheidsinstanties weigeren om ouders inzage te geven in de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP – of in de documenten die beschrijven op basis waarvan overheidsinstanties aan ouders kunnen garanderen dat de veiligheid van het RVP gewaarborgd is – voedt onze twijfel.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 21 september 2018 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: info@stichtingvaccinvrij.nl

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Stichting Vaccinvrij

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Er is nog steeds geen wetenschap die precies kan aantonen hoe Homeopathie werkt.

Wel lijkt het erop dat we er steeds dichter bij komen.

Water schijnt hierin een hele belangrijke rol te spelen, de 4de dimensie van water dat is de structuur die het water kan aannemen van de frequentie waar het aan bloot is gesteld.

Ikzelf denk dat informatie van een middel dan ook loopt via de overdracht van een waterdruppel (die dan ‘besmet’ is met de informatie uit dat middel) ons eigen waterige (energetische) lichaam hiermee kan prikkelen waardoor er een reactie komt op die lichte prikkel van de informatie die in de waterdruppel is opgeslagen.

Bij een reukmiddel komt die informatie tot ons via het neusslijmvlies, dat naast een waterige omgeving ook veel reukzenuwen bevat. Er vind overdracht plaats van die waterdruppel die hetzij in een korrel is opgeslagen of is opgeslagen in een vloeibare vorm of in een reukdosis.

Op de website van de ziekteclassificatie staan een aantal video’s over de werking van Homeopathie. https://www.klassiekehomeopathie.nl/bewijs-dat-klassieke-homeopathie-werkt/

Zelf vind ik deze video van deze ondertitelde Duitse Bayerische Rundfunk (Bayerische Fernsehen) TV documentaire. Een heldere uitleg geven over de werking van Homeopathie die is onderzocht bij mensen, dieren en een waterplant het eendenkroos.

Via deze link rechtstreeks te horen en te zien op You-tube:

https://youtu.be/GNXud8bkHDs

Via deze onderstaande link een korte uitleg van Homeopaat Ewald Stöteler over de werking van Homeopathie.

https://youtu.be/XiJmbdqOZOw

In de toekomst zullen we dichter bij de werking gaan komen hoe het komt dat Homeopathie herstel kan geven bij mensen – dieren en ook bij planten.

Via honderden studies en wetenschappelijke onderzoeken zien we steeds positieve resultaten die nauwelijks gepubliceerd worden.

Ben Bongers

Mazelen een gewone kinderziekte – achter liggende informatie over vaccineren

Een kinderziekte is een virusziekte die zo besmettelijk is dat de meeste mensen ze al vroeg in hun leven als kind een keer doormaken. Hierna bestaat in het algemeen volledige immuniteit wat inhoudt dat herhaling van de ziekte over het algemeen niet voorkomt. De klassieke kinderziekten zijn:

· mazelen (morbilli)

· roodvonk (scarlatine)

· rodehond (rubella)

· vierde ziekte (ziekte van Filatov-Dukes)

· vijfde ziekte (erythema infectiosum)

· zesde ziekte (exanthema subitum)

· bof (parotitis)

· waterpokken (varicella zoster)

Roodvonk is in dit rijtje een buitenbeentje omdat dit door een bacterie wordt veroorzaakt en ook vaker tot ernstige complicaties aanleiding geeft. Ook kan een menselijk lichaam geen immuniteit opbouwen tegen de roodvonk-bacterie. Wel kunnen we met meer weerstand (gezondheid) ons beter wapenen tegen deze bacteriële infectie.

Het blijkt dat door te vaccineren tegen deze kinderen er geen volledige immuniteit wordt verkregen.

Belangrijk is dat we ons eerst informeren hoe het nu daad werkelijk zit.

Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om alle gegevens boven tafel te krijgen over vaccineren.

Kijk voor een artikel over mazelen op deze website: https://www.klassiekehomeopathie.nl/de-mazelen-hype-ontkracht/

En kijk voor meer achter liggende informatie over vaccineren ook op deze website: https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/

Ik stel een vraagtekens bij dit onderwerp waarom er geen openheid over is?

Waarom informatie voor ons als gewone burgers wordt achter gehouden?

Wie misleid wie?

Wie heeft hier voordeel bij?

En hoe zit het met het voordeel voor ‘onze’ kinderen? Waar zijn die beter bij gebaat, wel of niet vaccineren?

In mijn opinie zijn bijna alle kinderen beter af bij het krijgen van kinderziektes om hun immuunsysteem te versteken.

Kinderen die al verzwakt zijn kunnen risico lopen bij het krijgen van de bijwerkingen van het vaccin maar ook op complicaties bij het krijgen van de kinderziekte zelf.

Vanuit mijn kennis zijn de kinderziektes bedoeld om de belasting vanuit de erfelijkheid tegen te gaan en ons immuunsysteem te versterken tegen o.a. virale infecties.

Met name de kinderziektes van de BMR, Bof Mazelen en Rode hond maar ook de waterpokken, die alle virale infecties zijn.

In de DKTP zit een combi van bacteriële en virale ziektes , Difterie-Kinkhoest-Tetanus zijn bacteriële infecties en de P staat voor Poliomyelitis wat een virale infectie is. Bij deze groep van vaccins is het raadzaam ze niet tegelijk maar apart te geven op een latere leeftijd. En misschien alleen de P die staat voor Poliomyelitis. Ook hierin zijn keuze mogelijkheden.

Ik denk dat het goed is om op basis van Informatie een keus te maken (in plaats van in onwetendheid) in het wel of niet vaccineren van uw kind(eren) en op welke manier, als cocktail of apart per vaccin en op welke leeftijd.

Kijk ook voor meer informatie op deze site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:

https://www.nvkp.nl

Hartelijke groet,

Ben Bongers

tegen werking op de bewezen werking van Homeopathie, uit ANGST hiervoor . . . . . .

Reclame Code Commissie ofwel De Kracht van Suggestie

Gebaseerd op het artikel “The power of suggestion” door Karin Mont, gepubliceerd in het zomer/najaarsnummer van Homeopathy in Practice, 2016

Het afgelopen jaar zijn een aantal homeopaten op bijzonder onaangename wijze geconfron-teerd met de Reclame Code Commissie (RCC). Een paar individuen die blijkbaar niets anders te doen hebben, dienden een klacht in bij de RCC over websites van homeopaten, die vermeende “misleidende informatie” zouden bevatten.

Het is overduidelijk dat de klagers bezig zijn met een campagne tegen homeopathie. De mening van zowel de klagers als de RCC is duidelijk en hardnekkig: “er is geen bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie, en daarom werkt het niet”.

De klagers richten zich tot nu toe hoofdzakelijk op homeopaten die op hun website informatie hebben staan over onder meer Cease, het ontstoren van vaccinaties, homeoprofylaxe, vaccinatieschade en hieraan gerelateerde onderwerpen.

Ondanks dat de betreffende homeopaten uitgebreid hebben gereageerd op de klachten, met ruim bewijs voor al hetgeen ze op hun website hebben staan, zoals wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen autisme en vaccinatie, blijft de RCC volharden in haar oordeel dat dit verband er niet is.

De klagers krijgen zeer uitgebreid de gelegenheid te reageren op het verweer van de homeopaten tegen de uitspraken van de voorzitter, de homeopaten mogen niet schriftelijk reageren hierop. Protesten hiertegen worden door de Commissie zonder enig argument terzijde geschoven.

Klagers zijn geen wetenschappers en hun kritiek is ongefundeerd.

De Reclame Code Commissie bestaat uit twee afdelingen, de Stichting Reclame Code (SRC) die de reclame code schrijft (Nederlandse Reclame Code), en de RCC die de klachten behandelt. Wanneer de RCC een uitspraak heeft gedaan over een vermeende misleidende reclame, wordt de adverteerder (de homeopaat in dit geval) geacht deze beslissing op te volgen en de vermeldingen op zijn of haar website aan te passen. Doe je dit niet, dan kom je op een lijstje met de vermelding “non-compliant”.

De SRC en de RCC zijn twee kanten van dezelfde medaille. De SRC, bestaande uit een niet-gekozen en niet-representatieve groep individuen, schrijft de regels en de RCC, eveneens bestaande uit een niet-gekozen en niet-representatieve groep individuen, wordt geacht deze regels te handhaven. Ben je het er niet mee eens, dan beslist het College van Beroep, dat eveneens bestaat uit niet-gekozen en niet-representatieve individuen.

Geen van deze groepen beschikken over enige kennis of expertise op het gebied van een specialisme als homeopathie, noch over enige kennis over de behandeling van medische condities, maar de toon van hun communicatie suggereert iets anders. De meeste homeopaten die een brief ontvingen van de RCC voelden zich geïntimideerd door de inhoud ervan.

Het grootste deel van het publiek is zich er volstrekt niet van bewust dat de SRC slechts een zelfregulerend orgaan is dat gefinancierd wordt door het reclame makend bedrijfsleven. Het is een zelf benoemd, vrijwillig regulerend orgaan. De SRC hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, en heeft absoluut geen wettelijke macht, hoewel dit feit niet wordt gereflecteerd door de manier waarop ze zichzelf presenteert.

De enige echte macht die de SRC heeft, is de macht die we haar toekennen!

Het enige dat de SRC kan doen met adverteerders die “non-compliant” zijn, is deze onder de aandacht brengen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit. Toezichthouders houden zich uitsluitend bezig met ernstige gevallen, en moeten de consument beschermen tegen gevaarlijke en illegale handel. Het laatste waar toezichthouders hun tijd mee willen verspillen is met overduidelijk onechte klachten tegen homeopaten, vooral wanneer ze reden hebben om aan te nemen dat het merendeel van deze klachten wordt gegenereerd door kleine groepjes met een specifieke anti-homeopathie agenda.

De indieners van de klachten bij de RCC negeren volledig de persoonlijke ervaring van miljoenen patiënten en de klinische ervaring van miljoenen behandelaars. Ze negeren tevens alle RCT’s (randomised controlled trials) en rapporten zoals dat uit 2011 van de Zwitserse regering. Op basis van dit onderzoek, dat aantoont dat homeopathie effectief, kosten reducerend en veilig is, is homeopathie in Zwitserland opgenomen in de basisverzekering.

Wij kunnen vaststellen dat voor de indieners van de klachten bij de RCC de aarde nog steeds plat is.

Wij dienen ons grondwettelijk recht om het publiek te voorzien van legale, eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie, via alle media, te beschermen. Meer nog dan dat dienen we het recht van het publiek op toegang tot nuttige en accurate informatie over homeopathie hoog te houden .

We leven in een zogeheten “vrije maatschappij” overeenkomstig artikel 10-1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.

We hebben tevens het recht ons beroep uit te oefenen zonder constant belaagd te worden door ongefundeerde aanklachten en intimidatie. Wij weten dat homeopathie werkt, en dat wij als behandelaars onze patiënten kunnen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Alles wat we nodig hebben is het vertrouwen en de moed door te gaan met het delen van deze kennis met de rest van de wereld.

Vertaald door Annemieke Boelsma

Homeopathie in te zetten bij bot breuken

13-01-2017 Breuken helen beter en sneller met homeopathie

Homeopathie wordt al eeuwen toegepast om de genezing van breuken te versnellen, callusvorming te bevorderen (de natuurlijke manier waarop een breuk in een bot weer dichtgroeit) en pijn te verminderen. Hoewel vele patiënten en behandelaars melding hebben gemaakt van deze voordelen, waren er tot voor kort geen onderzoeken die deze voordelen daadwerkelijk aantoonden.

Tussen 2009 en 2012 werden 67 patiënten, die met een gebroken enkel waren opgenomen in een Indiaas ziekenhuis, uitgenodigd om aan een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek deel te nemen. Zij werden verdeeld in een homeopathische en een niet-homeopathische behandelingsgroep, en alle patiënten kregen de gebruikelijke orthopedische zorg gedurende 12 weken na de blessure.

De homeopathische behandelingsgroep ervoer een snellere genezing, en significante verbetering van de breuklijn, rand, callusvorming en breukheling in vergelijking met de placebo groep. Ze ervoeren ook minder pijn en gebruikten minder pijnstilling.

Bron: HomeopathyPlus

Website:

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-12-S1-O61.pdf

– See more at: http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/breuken-helen-beter-en-sneller-met-homeopathie#sthash.sSFfdrZc.dpuf

Ben Bongers Klassiek Homeopaat (RH)
werkzaam volgens de Ziekteclassificatie
Albert Oltmansweg 15
6874 CE Wolfheze
Tel: 06-33905809
Telefonisch spreekuur dins-woens-donderdag
van 17.00 – 18.00 uur
info
www.klassiek-homeopaat.com
ING-bank: NL80INGB0005177992
lid NVKH nr.: 02 – 1536
Registertherapeut BCZ®: 170036B
AGB-code Zorgverlener : 90 – 037923
AGB-code Praktijk : 90 – 016519

Lid ledenraad van GCN

www.gezondheidscooperatief.nl

Homeopathie in de herfst | Griepvaccin 2016 | De andere kant van griep | Honing helpt | Hoge bloeddruk complex | A ntibiotica vergroot kans op allergie

https://gallery.mailchimp.com/40a1fa213219db81232328de2/images/6f6af944-9414-47c5-bd67-27cf64172dfa.jpg

De kleurrijke herfst

De herfst staat voor de deur. Een schitterende kleurrijke periode, maar ook een periode waarin we even extra moeten letten op onze gezondheid. De overgang naar kouder weer gaat vaak gepaard met een griepgolf. Hoewel griep vervelend is zit er ook een andere kant aan griep. Je leest er verderop meer over. De uitnodiging voor de griepprik valt bij sommigen ook weer op de deurmat. Maar wist je dat vaccineren een vrije keuze is? Daarom is het belangrijk je goed te informeren. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken geeft waardevolle informatie in haar griepbulletin.

Verder in deze nieuwsbrief allerlei tips en nieuws rondom gezondheid. Veel leesplezier! Wil je naast onze nieuwsbrief vaker geïnformeerd worden? Volg ons dan op Facebook.

De andere kant van griep

De andere kant van griep

Griep wordt in onze samenleving alleen maar negatief geduid. Miljoenen worden gespendeerd om steeds weer een passend vaccin te vinden. Maar griep heeft ook een andere kant. Net als de veelgeprezen griepvaccins »

Griepbulletin 2016/2017

Griepbulletin 2016/2017

Oktober en november zijn de maanden waarin de uitnodiging voor de griepprik weer bij velen op de deurmat valt. Maar, weet u dat vaccineren in Nederland een keuze is én op eigen verantwoordelijkheid? De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft haar jaarlijkse griepbulletin uitgebracht met informatie over het griepvaccin »

Honing tegen verkoudheid en hoest

Honing tegen verkoudheid en hoest

Amerikaanse wetenschappers hebben via een klinische studie aangetoond dat honing een veel veiliger en gezonder middel is tegen verkoudheid en hoest is dan de meeste medicinale siropen »

Pseudokroep onschuldig, maar wel vervelend

Pseudokroep onschuldig, maar wel vervelend

Pseudokroep is een veel voorkomende aandoening bij baby’s en kinderen in de herfst en winter. Het wordt ook wel valse kroep of laryngitis subglottica genoemd. Op zich een onschuldige aandoening die zich eigenlijk alleen maar in de avond of begin van de nacht aandient. Vooral meer vochtig en koud/vochtig weer overdag of invallend ’s avonds is de trigger en vaak komt de pseudokroep aanval voorafgaand aan een verkoudheid. Lees meer over pseudokroep en homeopathie »

Hoge bloeddruk complexer dan gedacht

Hoge bloeddruk complexer dan gedacht

Een groot deel van de hogebloeddrukpatiënten krijgt niet de juiste behandeling. Artsen pakken de kwaal nu steeds op dezelfde manier aan: een bepaald soort medicijnen en het advies gezonder te leven. Die aanpak werkt niet in alle gevallen. Nieuw onderzoek, dat is gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Nature Genetics, toont aan dat er vele vormen van hoge bloeddruk zijn, die elk een andere aanpak vereisen »

In het nieuws

Antibiotica op jonge leeftijd vergroot kans op eczeem en hooikoorts

Antibiotica op jonge leeftijd vergroot kans op eczeem en hooikoorts

Kinderen die in de eerste twee jaar van hun leven antibiotica krijgen toegediend, hebben een grotere kans om op latere leeftijd eczeem of hooikoorts te ontwikkelen. Dat blijkt uit een data-analyse van de Universiteit Utrecht van 22 klinische onderzoeken tussen 1966 en 2015 onder bijna 400.000 mensen »

Staat aansprakelijk gesteld om gevolgen vaccinatie Mexicaanse griep

Staat aansprakelijk gesteld om gevolgen vaccinatie Mexicaanse griep

Ouders van kinderen die ziek zijn geworden als gevolg van inenting tegen de Mexicaanse griep, stellen de Nederlandse staat aansprakelijk. Het gaat om veertien kinderen die een ernstige slaapziekte hebben ontwikkeld na een inenting in 2009. Dat bevestigt letselschadeadvocaat John Beer na berichtgeving van EenVandaag hierover »

Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen

Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen

Farmaceuten betalen medisch specialisten van bepaalde disciplines miljoenen voor advieswerk, spreekbeurten en onkostenvergoedingen bij congresbezoek. De industrie richt zich nadrukkelijk op een klein aantal beroepsgroepen: zo ontving ruim 40 procent van de reumatologen vorig jaar geld, net als eenderde van de longartsen en internisten en een kwart van alle cardiologen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant »

Boekentip: Ziek zijn is gezond

c3b9288d-8015-4b3d-bdfb-9a78e307d2a7.jpg
Een mens is een wonderbaarlijk wezen met een ongelooflijk intelligent lijf dat niets liever wil dan leven. Alles wat zich in ons lichaam manifesteert aan ziekten is een gevolg van deze overlevingsdrang en dus per definitie zinvol. Door stress worden we bevattelijk voor allerlei ziekten omdat het de biochemische processen in ons lichaam ontregelt. Ziekte is de meest slimme manier om die ontregeling op te ruimen. Het begrijpen en genezen van je ziekte op een natuurlijke manier is dus van levensbelang. Dit boek geeft inzicht in het vernuft van je lijf, de zin van ziekte en de kracht van homeopathie die in principe elke ziekte kan genezen. Lees meer over dit boek of bestel direct »
color-facebook-48.png Deel
color-twitter-48.png Tweet
color-forwardtofriend-48.png Stuur door
color-googleplus-48.png +1

Volg ons en blijf up to date!

dc3757c7-3515-4a2a-93ee-34fc02f54315.jpg

Niets missen? Volg ons op Facebook en Instagram!

Wil je vaker op de hoogte gehouden van belangrijke en interessante informatie over homeopathie en gezond leven?
Volg ons dan op Facebook en Instagram en blijf altijd up-to-date.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Google Plus
Google Plus

Ben Bongers Klassiek Homeopaat (RH)
werkzaam volgens de Ziekteclassificatie
Albert Oltmansweg 15
6874 CE Wolfheze
Tel: 06-33905809
Telefonisch spreekuur dins-woens-donderdag
van 17.00 – 18.00 uur
info
www.klassiek-homeopaat.com
ING-bank: NL80INGB0005177992
lid NVKH nr.: 02 – 1536
AGB-code Zorgverlener : 90 – 037923
AGB-code Praktijk : 90 – 016519

De herfst komt eraan; hoe voorkom je griep? | Week tegen pesten | Borstvoeding en homeopathie | En meer…

Nieuwsbrief klassieke Homeopathie.

Van: KlassiekeHomeopathie.nl [mailto:info@klassiekehomeopathie.nl]
Verzonden: zondag 21 september 2014 18:01
Aan: info@klassiek-homeopaat.com
Onderwerp: De herfst komt eraan; hoe voorkom je griep? | Week tegen pesten | Borstvoeding en homeopathie | En meer…

Weergave problemen? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.
Header_Nieuwsbrief_klassiekehomeopathieNL_01.jpg
---
De herfst staat voor de deur
Goede voornemens

Terwijl we genieten van de laatste zonnige dagen dient de herfst zich bijna aan. Vaak steekt in deze periode de griep weer op. Belangrijk dus om nu al je weerstand te optimaliseren.

In deze nieuwsbrief enkele tips.

Wist je trouwens dat je allergisch kunt zijn voor de herfst? Althans voor de schimmels in de herfst? Het is net als hooikoorts in het voorjaar. Lees er verderop meer over.

Komende week is de Week tegen pesten. In deze nieuwsbrief daarom ook enkele artikelen over wat homeopathie hierin kan betekenen.

Kortom, weer genoeg te lezen! Wil je anderen informeren over onderwerpen uit deze nieuwsbrief? Stuur ‘m dan door of deel de artikelen via Facebook, Twitter of Google+.

We wensen je alvast een mooi herfst!

De herfst komt, maar de griep ook?
Minister Schippers

Er is bijna geen najaar of winter periode meer waarin er geen ‘grieppatiënten’ zijn. Het veelvuldig vaccineren tegen influenza (griep) heeft dit probleem kennelijk niet opgelost.

Misschien is het zelfs wel toegenomen. De bevattelijkheid voor griep wordt in hoge mate bepaald door onze weerstand. Als we een stevige basis en dus voldoende weerstand hebben zijn we minder bevattelijk voor de griep of influenza … Lees verder »

Zo kun je griep voorkomen!
Kinderziektes

De herfst en winter kenmerken zich in Nederland vaak door hevige regen en donkere, duistere dagen.

Tijdens de periode beginnen ook veel mensen te hoesten. De griep lijkt toe te slaan. Maar hoe kun je griep voorkomen? Lees het in dit artikel »

Lees ook: 12 tips om griep te voorkomen »

Allergisch in het najaar
zon

Bij allergieën, denkt iedereen meestal aan de hooikoorts, die menigeen in het voorjaar flinke last bezorgt.

In de praktijk kwam een mevrouw die met name in het najaar last had van een allergie. De klachten waren een aantal jaren geleden in de herfst begonnen … Lees verder »

Pesten doet wel degelijk pijn!
Statines

Ben je een buitenbeentje en word je gepest? Pesten doet geen pijn, hoor je mensen vaak zeggen. Nou, pesten doet wel degelijk pijn!

Dingen die we meegemaakt hebben en veel impact op ons hebben gehad kunnen invloed hebben op hoe we ons voelen.

Langdurige pesten heeft impact op jouw gesteldheid, het schaadt het zelfvertrouwen. … Lees wat homeopathie kan doen »

Pesten: ervaringen uit de praktijk
Ard Pisa

Het is pijnlijk als je eigen kind gepest wordt, dat doet zeer. De achtergrond van ieder pestverhaal is anders.

Els Baars ziet in haar praktijk regelmatig kinderen die gepest worden. Vanuit de homeopathie is inzicht in de achtergronden belangrijk.

Ze geeft 3 voorbeelden van kinderen die ieder door een ander homeopathisch middel geen last meer hebben van pesten … Lees verder »

Wat als borstvoeding geven niet lukt?
breastfeeding-mother-600x399.jpg

Borstvoeding: een prachtig fenomeen van de natuur. Maar wat als het niet wil lukken?

Eind september is de Wereld Borstvoedingsweek. Op onze website vind je diverse artikelen over borstvoeding en homeopathie zoals ervaringen, tips en achtergrond artikelen … Bekijk hier de artikelen over homeopathie en borstvoeding »

Borstvoeding Servicelijn
iStock_000012709440Medium-600x399.jpg

Wanneer zich problemen in de borstvoedingsperiode voordoen is het belangrijk om deze zo spoedig mogelijk op te lossen zodat de gezonde en voorspoedige ontwikkeling niets in de weg wordt gelegd.

Klassieke homeopathie kan vrijwel alle verstoringen (spruw, borstontsteking etc.) binnen afzienbare tijd en op een natuurlijke, niet schadelijke en geen onderdrukkende wijze helpen oplossen.

Via de Servicelijn Borstvoeding word je, na het invullen van het serviceformulier, dezelfde dag nog gebeld door een NVKH-erkende klassiek homeopaat RH, met specifieke ervaring bij borstvoedingsproblemen. Zij neemt een korte telefonische anamnese af en zal op basis van die informatie één of meerdere middelen voorschrijven … Lees verder »

Keuzevrijheid: voor een betere vergoeding van alternatieve geneeswijzen!
Family-holding-hands-together-600x400.jpg

Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist etc. Misschien ben jij een van die 2 miljoen mensen. Je maakt dan gebruik van de complementaire alternatieve gezondheidszorg, kortweg CAM geheten. Als het aan de overheid ligt, wordt de keuze hierin steeds meer aan banden gelegd.

Tijd voor actie!

Vind je ook dat de vrije keuze voor een natuurlijke behandeling moet blijven bestaan? En deel je de mening dat de overheid en zorgverzekeraars deze keuze juist moeten stimuleren in plaats van inperken?

Kom in actie voor een vrije keuze en betere vergoedingen voor natuurlijke behandelingen. Laat via onze website jouw zorgverzekeraar weten dat je als klant een andere houding jegens natuurlijke geneeswijzen van hen verwacht! … Lees verder »

Boekentip:
Juglen Zwaan: De Supplementenwijzer
Wat Angelina niet wist over kanker maar wel had moeten weten

Dit boek is een overzichtelijke gids voor het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en andere supplementen.

Nog niet eerder is er zo’n compleet naslagwerk verschenen waarin al deze onderwerpen zijn opgenomen, inclusief een uitgebreide zelfhulpwijzer en een handige supplementen-index.

De laatste jaren zijn o.a. superfoods zeer snel populair geworden, dankzij de globalisering van de economie en de behoefte aan gezonde en natuurlijke voedingsmiddelen … Lees meer over dit boek »

Boekentip:
Bruce Fife: Het kokosoliewonder
Het-kokosoliewonder-bruce-fife.png

Wijd en zijd erkend als een van de toonaangevende autoriteiten op het gebied van de voordelen van kokosolie, verschaft dr. Bruce Fife actueel onderzoek en cruciale informatie.

Dit boek is inclusief de laatste onderzoeken over het verband tussen kokosolie en voordelen met betrekking tot de functie van het hart, het voorkomen van de ziekte van Alzheimer, lichamelijke ontgifting, afvallen en vele andere, belangrijke onderwerpen op het gebied van de gezondheid … Lees meer over dit boek »

Bruce Fife, C.N., N.D. is gediplomeerd voedingsdeskundige en natuurarts en schreef meer dan 20 boeken. Fife is voorzitter van het Coconut Research Center, een organisatie die zorgverleners en het publiek over de positieve voedingsaspecten van de kokosnoot informeert.

VIDEO: Homeopathie werkt!
'De Waarheid over Vaccinaties' - HSMTV

De Bayerischer Rundfunk (Bayerisches Fernsehen) heeft in een documentaire op indringende wijze aangetoond dat homeopathie werkt, ook wanneer men kritische wetenschappelijke criteria aanlegt.

Bekijk de documentaire en oordeel zelf. Over de verklaring hoe het werkt blijft men uiteindelijk in het ongewisse of zoals een wetenschapper het formuleert: ‘Hier raken we aan de grenzen van de natuurwetenschap’ … Lees verder »

Volg ons op Facebook!
Koude voeten

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws op het gebied van gezondheid en homeopathie? Like onze Facebook-pagina dan en blijf goed geïnformeerd, want regelmatig vind je daar interessante weetjes, feiten of nieuws over homeopathie en gezond leven.

Afmelden

?email_id=5&user_id=328&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&render=1&wysijap=subscriptions

nieuwsbrief klassiek Homeopathie, herfst 2014

Weergave problemen? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.
De herfst staat voor de deur
Terwijl we genieten van de laatste zonnige dagen dient de herfst zich bijna aan. Vaak steekt in deze periode de griep weer op. Belangrijk dus om nu al je weerstand te optimaliseren. In deze nieuwsbrief enkele tips.

Wist je trouwens dat je allergisch kunt zijn voor de herfst? Althans voor de schimmels in de herfst? Het is net als hooikoorts in het voorjaar. Lees er verderop meer over.

Komende week is de Week tegen pesten. In deze nieuwsbrief daarom ook enkele artikelen over wat homeopathie hierin kan betekenen.

Kortom, weer genoeg te lezen! Wil je anderen informeren over onderwerpen uit deze nieuwsbrief? Stuur ‘m dan door of deel de artikelen via Facebook, Twitter of Google+.

We wensen je alvast een mooi herfst!

De herfst komt, maar de griep ook?
Er is bijna geen najaar of winter periode meer waarin er geen ‘grieppatiënten’ zijn. Het veelvuldig vaccineren tegen influenza (griep) heeft dit probleem kennelijk niet opgelost.Misschien is het zelfs wel toegenomen. De bevattelijkheid voor griep wordt in hoge mate bepaald door onze weerstand. Als we een stevige basis en dus voldoende weerstand hebben zijn we minder bevattelijk voor de griep of influenza … Lees verder »
Zo kun je griep voorkomen!
De herfst en winter kenmerken zich in Nederland vaak door hevige regen en donkere, duistere dagen.Tijdens de periode beginnen ook veel mensen te hoesten. De griep lijkt toe te slaan. Maar hoe kun je griep voorkomen? Lees het in dit artikel »

Lees ook: 12 tips om griep te voorkomen »

Allergisch in het najaar
Bij allergieën, denkt iedereen meestal aan de hooikoorts, die menigeen in het voorjaar flinke last bezorgt.In de praktijk kwam een mevrouw die met name in het najaar last had van een allergie. De klachten waren een aantal jaren geleden in de herfst begonnen … Lees verder »
Pesten doet wel degelijk pijn!
Ben je een buitenbeentje en word je gepest? Pesten doet geen pijn, hoor je mensen vaak zeggen. Nou, pesten doet wel degelijk pijn!Dingen die we meegemaakt hebben en veel impact op ons hebben gehad kunnen invloed hebben op hoe we ons voelen.

Langdurige pesten heeft impact op jouw gesteldheid, het schaadt het zelfvertrouwen. … Lees wat homeopathie kan doen »

Pesten: ervaringen uit de praktijk
Het is pijnlijk als je eigen kind gepest wordt, dat doet zeer. De achtergrond van ieder pestverhaal is anders.Els Baars ziet in haar praktijk regelmatig kinderen die gepest worden. Vanuit de homeopathie is inzicht in de achtergronden belangrijk.

Ze geeft 3 voorbeelden van kinderen die ieder door een ander homeopathisch middel geen last meer hebben van pesten … Lees verder »

Wat als borstvoeding geven niet lukt?
Borstvoeding: een prachtig fenomeen van de natuur. Maar wat als het niet wil lukken?Eind september is de Wereld Borstvoedingsweek. Op onze website vind je diverse artikelen over borstvoeding en homeopathie zoals ervaringen, tips en achtergrond artikelen … Bekijk hier de artikelen over homeopathie en borstvoeding »
Borstvoeding Servicelijn
Wanneer zich problemen in de borstvoedingsperiode voordoen is het belangrijk om deze zo spoedig mogelijk op te lossen zodat de gezonde en voorspoedige ontwikkeling niets in de weg wordt gelegd.Klassieke homeopathie kan vrijwel alle verstoringen (spruw, borstontsteking etc.) binnen afzienbare tijd en op een natuurlijke, niet schadelijke en geen onderdrukkende wijze helpen oplossen.

Via de Servicelijn Borstvoeding word je, na het invullen van het serviceformulier, dezelfde dag nog gebeld door een NVKH-erkende klassiek homeopaat RH, met specifieke ervaring bij borstvoedingsproblemen. Zij neemt een korte telefonische anamnese af en zal op basis van die informatie één of meerdere middelen voorschrijven … Lees verder »

Keuzevrijheid: voor een betere vergoeding van alternatieve geneeswijzen!
Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist etc. Misschien ben jij een van die 2 miljoen mensen. Je maakt dan gebruik van de complementaire alternatieve gezondheidszorg, kortweg CAM geheten. Als het aan de overheid ligt, wordt de keuze hierin steeds meer aan banden gelegd.Tijd voor actie!

Vind je ook dat de vrije keuze voor een natuurlijke behandeling moet blijven bestaan? En deel je de mening dat de overheid en zorgverzekeraars deze keuze juist moeten stimuleren in plaats van inperken?

Kom in actie voor een vrije keuze en betere vergoedingen voor natuurlijke behandelingen. Laat via onze website jouw zorgverzekeraar weten dat je als klant een andere houding jegens natuurlijke geneeswijzen van hen verwacht! … Lees verder »

Boekentip:
Juglen Zwaan: De Supplementenwijzer
Dit boek is een overzichtelijke gids voor het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en andere supplementen.Nog niet eerder is er zo’n compleet naslagwerk verschenen waarin al deze onderwerpen zijn opgenomen, inclusief een uitgebreide zelfhulpwijzer en een handige supplementen-index.

De laatste jaren zijn o.a. superfoods zeer snel populair geworden, dankzij de globalisering van de economie en de behoefte aan gezonde en natuurlijke voedingsmiddelen … Lees meer over dit boek »

Boekentip:
Bruce Fife: Het kokosoliewonder
Wijd en zijd erkend als een van de toonaangevende autoriteiten op het gebied van de voordelen van kokosolie, verschaft dr. Bruce Fife actueel onderzoek en cruciale informatie.Dit boek is inclusief de laatste onderzoeken over het verband tussen kokosolie en voordelen met betrekking tot de functie van het hart, het voorkomen van de ziekte van Alzheimer, lichamelijke ontgifting, afvallen en vele andere, belangrijke onderwerpen op het gebied van de gezondheid … Lees meer over dit boek »

Bruce Fife, C.N., N.D. is gediplomeerd voedingsdeskundige en natuurarts en schreef meer dan 20 boeken. Fife is voorzitter van het Coconut Research Center, een organisatie die zorgverleners en het publiek over de positieve voedingsaspecten van de kokosnoot informeert.

VIDEO: Homeopathie werkt!
De Bayerischer Rundfunk (Bayerisches Fernsehen) heeft in een documentaire op indringende wijze aangetoond dat homeopathie werkt, ook wanneer men kritische wetenschappelijke criteria aanlegt.Bekijk de documentaire en oordeel zelf. Over de verklaring hoe het werkt blijft men uiteindelijk in het ongewisse of zoals een wetenschapper het formuleert: ‘Hier raken we aan de grenzen van de natuurwetenschap’ … Lees verder »
Volg ons op Facebook!
Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws op het gebied van gezondheid en homeopathie? Like onze Facebook-pagina dan en blijf goed geïnformeerd, want regelmatig vind je daar interessante weetjes, feiten of nieuws over homeopathie en gezond leven.
Afmelden