Wob verzoek voor openheid van zaken omtrent informatie over vaccinatie

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Wob verzoek is Wet Openbaar bestuur.

Dit verzoek kwam via mijn beroepsvereniging binnen om te delen.

Belangrijk voor diegenen die voor de keus van een vaccinatie staan.

Doe er uw voordeel mee.

Ben Bongers

Geachte lezer,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Mijn naam is Door Frankema, en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht
ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Het zal u niet ontgaan zijn dat, sinds eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat
de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, er een mediastorm is losgebarsten.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige
‘discussie’ ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren.
In één zin: zij komen erachter wat er in vaccins zit en maken zich bezorgd over het ontbreken van
veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ een Wob-verzoek
gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat
betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens de wet moet er binnen vier weken
aan dit verzoek worden voldaan.

Een citaat uit de brief:

‘Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen
worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit
ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig.
De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst
van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.’

De brief is meegestuurd met deze mail en wij verzoeken u om hem te verspreiden onder uw
beroepsgroep. De wetenschappelijke onderbouwing van het RVP zou openbaar en gemakkelijk
toegankelijk moeten zijn voor de burger. De bevolking is niet alleen de gebruiker, maar financiert
ook het RVP – en wij hebben recht op de garantie dat het veilig is.

Wij zullen u op de hoogte houden van het antwoord dat we krijgen van het ministerie van VWS en
het RIVM.

Namens het kernteam van de Stichting Vaccinvrij,

Door Frankema

Stichting Vaccinvrij

Tussen de bogen 6

1013 JB Amsterdam

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. minister Hugo de Jonge

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

RIVM

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Wob-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Onderwerp: Wob-verzoek betreffende wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combi-vaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen

Datum 24-08-2018

LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet daalt de vaccinatiegraad. De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren, of ervan overtuigd zijn dat vaccineren niet veilig, niet effectief, en/ of zelfs niet noodzakelijk is.

De algemeen geaccepteerde waarheid van de gevestigde orde in Nederland is dat er wetenschappelijk is bewezen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is. Wij gaan ervan uit dat dit moet kloppen, want anders zouden het ministerie van VWS en het RIVM deze aanname wel tegenspreken en uw voorlichting aanpassen.

Wij nemen aan dat het ministerie van VWS beschikt, of in ieder geval toegang moet hebben tot de wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.

Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om openbaarheid betreffende het wetenschappelijk bewijs waarmee het ministerie van VWS, het RIVM of een andere overheidsinstantie, kan garanderen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is.

Op de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma staat genoemd dat de minister bepaalt welke vaccinaties worden aangeboden. Volgens het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma betreft het de volgende combinaties:

1. DKTP-Hib-HepB – voor baby’s van 6/9 weken, of bij premature geboortes

2. Pneumokokken – voor baby’s van 6/9 weken

3. BMR – Men ACWY – voor baby’s van 14 maanden

4. DTP – BMR – voor 9-jarigen

5. DTP – voor 4-jarigen

6. HPV – voor 12/13 jarigen

7. DKT(P) – voor zwangere vrouwen

Graag ontvangen wij van u de documenten en bij voorkeur het wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de overheid zich ervan heeft kunnen vergewissen dat de bovengenoemde combinatievaccins veilig zijn.

Meer in het bijzonder verzoeken wij u de volgende documenten openbaar te maken en aan ons te verstrekken:

– Alle aan de overheid verstrekte informatie over de veiligheid van de toediening van voornoemde combi-vaccins, waaronder doch niet uitsluitend de informatie die werd verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische bedrijven die de vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– De onderzoeksresultaten van de aan de besluitvorming ten grondslag liggende onderzoeken waaruit zou blijken dat toediening van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën veilig is;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de veiligheid van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de risico’s van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën en de mogelijke bijwerkingen ervan;

– Alle notulen rondom de totstandkoming van de besluiten om voornoemde combi-vaccins in het rijksvaccinatieprogramma op te nemen;

– Alle documenten die zien op het besluitvormingsproces rondom de keuze voor de leveranciers van de betreffende combi-vaccins;

– Alle contracten die gesloten zijn tussen de rijksoverheid en de farmaceutische bedrijven die de betreffende combi-vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– Alle adviezen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voornoemde combinatievaccins

Wij verzoeken u om de bovenstaande documenten, en tevens om per vaccincombinatie aan te geven welke twee documenten het meest relevant zijn om aan ouders te garanderen dat het injecteren van combivaccins veilig is.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat transparantie naar onze mening de enige manier is om de ouders gerust te stellen. Juist het feit dat overheidsinstanties weigeren om ouders inzage te geven in de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP – of in de documenten die beschrijven op basis waarvan overheidsinstanties aan ouders kunnen garanderen dat de veiligheid van het RVP gewaarborgd is – voedt onze twijfel.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 21 september 2018 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: info@stichtingvaccinvrij.nl

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Stichting Vaccinvrij